Despre noi

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″ margin=”0 0 10px 0″]Înțelege. Câștigă. Dezvoltă.[/minti_headline][minti_headline size=”fontsize-m” color=”#ffffff” weight=”fontweight-300″]Informații structurate și complete despre finanțări și achiziții publice[/minti_headline][minti_button link=”http://idelis.ro/despre-noi/#servicii” color=”color-4″ size=”medium”]Vezi mai mult[/minti_button]

[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″ align=”align-left”]Serviciile noastre[/minti_headline]

Analiza cost beneficiu

Consultanții noștri au o experiență îndelungată și relevantă în realizarea de analize cost-beneficiu pentru investiții în infrastructura publică și privată.

Echipa noastră a realizat analize cost-beneficiu pentru proiecte majore (peste 50 milioane de euro) și/sau pentru proiecte de investiții care au avut asistență din partea JASPERS (ex.: infrastructură de transport, infrastructură de mediu, infrastructură broadband).

În cadrul analizei cost beneficiu specialiștii noștri au elaborat modele financiare de calcul care permit analizarea și prezentarea proiectului din punct de vedere monetar, precum și prezentarea ipotezelor și a factorilor care influențează indicatorii de performanță financiară și economică.

De asemenea, se utilizează scenarii, analize de sensitivitate si analize de risc (ex. Monte Carlo, s.a.)

Specialiștii noștri sunt familiarizați cu metodologia de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor – HEATCO și cu utilizarea matricilor de costuri din modulele specifice programului HDM4, program de calcul agreat de băncile internaționale de dezvoltare și de investiții.

Documentatii de finantare

Consultanții noștri au experiență în realizarea de documentații de finanțare pentru investiții în infrastructura publică și privată. Echipa noastră a realizat documentații de finanțare pentru investiții finanțate prin PHARE, POR 2007-2013, POS CCE 2007-2013, POR 2014-2020, POIM 2014-2020, s.a.

Una din activitățile importante este analiza eligibilității proiectului și a solicitantului în vederea aplicării pentru schemele de finanțare nerambursabilă. Ulterior, se identifică modul în care componentele proiectului de investiții pot fi dezvoltate conform posibilităților de finanțare.

În cadrul elaborării documentațiilor de finanțare, echipa noastră asigură comunicarea cu autoritățile finanțatoare, elaborează cererea de finanțare pe baza informațiilor și datelor primite de la solicitant, dar acordă și asistență în perioada de evaluare a proiectului.

Management de proiect

Serviciile noastre constau în:

 • Asistenţă pentru efectuarea achiziţiilor din cadrul proiectului
  În vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice, precum şi în scopul contractării unor servicii/lucrări de calitate, întocmim documentele necesare realizării achiziţiilor publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  Pentru documentaţiile de atribuire elaborate, se va obţine aprobarea managerului de proiect şi a compartimentului intern de specialitate care realizează achiziţia.
 • Asistenţă pentru derularea contractului de execuţie a lucrărilor
  Verificăm corelarea listelor de cantităţi şi preţuri unitare în conformitate cu oferta antreprenorului general la decontarea lucrărilor.
  Participăm, ori de cate ori este necesar, la întâlnirile operative legate de realizarea investiţiei, cu sau fără participarea reprezentaţilor Autorităţii de Management/Organismului Intermediar.
  Urmărim modul de elaborare a dispozițiilor de șantier și respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice în cazul apariției lucrărilor suplimentare.
 • Elaborăm cererile de rambursare și pregătim dosarele cu documentele justificative ce însoţesc aceste cereri de rambursare.
 • Întocmim rapoartele de progres, actele adiţionale şi notificările la contractul de finanțare.
 • Elaborăm conţinutului informativ al materialelor publicitare din cadrul proiectului
 • Participăm la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale.
Cursuri si workshop-uri

Începând cu luna aprilie 2016, pe baza experienței în livrarea de sesiuni de informare, elaborarea de ghiduri, verificarea procedurilor de achiziții publice, am creat un seminar interactiv care abordează regulile de bună practică și a noutățile din domeniul achizițiilor publice. Seminarul se adresează, în principal, personalului instituțiilor și autorităților publice, din cadrul compartimentelor de achiziții publice și persoanelor implicate în echipe de proiect care implementează proiecte cu finanțări europene.

In funcție de solicitari putem adapta/modifica agenda evenimentului și vom stabili de comun acord numărul de ore și/ sau numărul de zile necesar.

La cerere putem livra următoarele sesiuni de instruire:

 • Verificarea dosarului achiziției publice, inclusiv legalitatea criteriilor de calificare și respectarea tratamentului egal în evaluarea ofertelor. Conflictul de interese și Frauda. Identificarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare
 • Managementul financiar a proiectelor. Elaborarea cererii de rambursare. Contabilitatea proiectului cu finanțare nerambursabilă. Documente justificative.
Achizitii publice
 • servicii de consultanţă în achiziţii publice până la depunerea ofertelor:
  stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice;
  elaborarea fișei de date, a formularelor și a clauzelor contractuale obligatorii, inclusiv propunerea criteriilor de calificare şi/sau selecţie şi întocmirea notelor justificative aferente
 • asistență în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice
  elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi cu privire la fișa de date;
  elaborarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
  elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi.
 • verificarea procedurii de achiziţie publice desfăsurate în vederea verificării respectării prevederilor legale în domeniu.

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″]Experiența consultanților noștri în proiecte europene[/minti_headline]

[minti_counter number=”300″ title=”Proiecte publice și private” color=”#ffffff”]

[minti_counter number=”12″ title=”Ani experiență a fiecărui membru din echipă” color=”#ffffff”]

[minti_counter number=”30″ title=”Proiecte de infrastructură mare cu valori mai mari de 20 milioane euro” color=”#ffffff”]

[minti_counter number=”500″ title=”Milioane euro – valoarea proiectelor realizate” color=”#ffffff”]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ align=”align-left”]Experiență în elaborare Analize Cost Beneficiu pentru proiecte de infrastructură.[/minti_headline]

 

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″]Domenii de expertiză[/minti_headline]

[minti_iconbox icon=” sl-directions” style=”2″ title=”Infrastructura de transport” textcolor=”dark”]Rețele urbane, șosele ocolitoare, poduri și pasaje, drumuri județene. Porturi și infrastructură portuară.[/minti_iconbox][minti_spacer height=”5″][minti_iconbox icon=”sl-bag” style=”2″ title=”Telecomunicații” textcolor=”dark”]Rețele de internet broadband și telefonie.[/minti_iconbox]

[minti_iconbox icon=”sl-layers” style=”2″ title=”Apa Canalizare” textcolor=”dark”]Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare.[/minti_iconbox][minti_spacer height=”5″][minti_iconbox icon=”sl-book-open” style=”2″ title=”Energie” textcolor=”dark”]Resurse regenerabile și eficiență energetică.[/minti_iconbox][minti_iconbox icon=”fa-check-circle” style=”2″ title=”Asistență tehnică și evaluare” textcolor=”dark”]Sprijin acordat administrației publice centrale pentru monitorizare și verificare proiecte. Evaluare proiecte cu finanțare europeană.[/minti_iconbox]

[minti_iconbox icon=”sl-trophy” style=”2″ title=”Mediu” textcolor=”dark”]Termoficare / Încălzire urbană. Infrastructură pentru colectare și sortare deșeuri municipale.[/minti_iconbox][minti_spacer height=”5″][minti_iconbox icon=”sl-directions” style=”2″ title=”Alte domenii” textcolor=”dark”]Industrie alimentară. Producție și servicii. Infrastructură de afaceri. Parcuri industriale. Infrastructură de turism.[/minti_iconbox]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″ align=”align-left”]Echipa[/minti_headline][minti_divider style=”5″ margin=”0 0 0 0″]

[minti_member img=”15592″ name=”Alina Armașu” linkedin=”https://ro.linkedin.com/in/alina-armasu-b4793026″ mail=”[email protected]”]Consultant cu peste 13 ani experiență profesională, specializată în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru proiecte de infrastructură.

Are o experiență relevantă în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru investiții în industrie, infrastructura de afaceri, patrimoniu cultural și istoric, resurse regenerabile și eficiență energetică, termoficare finanțate din fonduri nerambursabile.

De asemenea, are experiență în evaluarea proiectelor și în verificarea aspectelor financiar-contabile aferente cererilor de rambursare.[/minti_member]

[minti_member img=”15606″ name=”Luminita Nicorici” linkedin=”https://www.linkedin.com/in/luminita-nicorici-86774529?trk=hp-identity-name” mail=”[email protected]”]Economist cu peste 8 ani experiență profesională și este specializată in elaborarea de documentații de finanțare, inclusiv analize financiare pentru proiecte de infrastructură.

Are experiență de peste 3 ani în management de proiect.

Are o experiență relevantă în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru infrastructura de apă-canalizare și în elaborarea de planuri de afaceri pentru investiții în industrie, infrastructură de afaceri, infrastructură de turism.[/minti_member]

[minti_member img=”16301″ name=”Constantin Armașu” linkedin=”https://ro.linkedin.com/in/constantin-armasu-b4442453/en” mail=”[email protected]”]Consultant pentru instituții publice și companii de peste 14 ani și este specializat in consultanță pentru proiecte de infrastructură.

Are experiență relevantă cu privire la verificarea procedurilor de achiziție publică și verificarea aspectelor financiar-contabile aferente cererilor de rambursare, dar și identificarea neregulilor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Are o experiență în implementarea de proiecte de infrastructură finanțate din fonduri nerambursabile și în elaborarea documentațiilor de achiziție.[/minti_member]

[minti_member img=”16309″ name=”Cristi Postolache” mail=”[email protected]”]Economist cu 14 ani de experiență profesională și peste 13 ani de experiență profesională în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri ale Uniunii Europene.

Are o experiență relevantă în elaborarea de analize cost-beneficiu pentru infrastructura de transport, infrastructura de telecomunicații și planuri de afaceri pentru investiții în industria alimentară, producție industrială.

Este specializat în elaborarea de analize cost-beneficiu după metodologie HEATCO și HDM4 – Banca Mondiala, pentru proiecte de infrastructură de transport.[/minti_member]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″ align=”align-left”]Rapoarte[/minti_headline][minti_divider style=”5″ margin=”0 0 0 0″]

[minti_iconbox icon=”fa-check-circle” style=”2″ title=”Raport cu privire la criteriile de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale” textcolor=”dark”]Alina Armașu și Cristian Postolache, au făcut parte din echipa de elaborare a Raportului cu privire la criteriile de prioritizare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale. Raportul a fost elaborat de o echipă a Băncii Mondiale în cadrul Componentei 2 – „Servicii de consultanță privind portofoliul existent de proiecte de investiții al MDRAP” – din Acordul pentru servicii de consultanță privind „Armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat cu cele finanțate de UE în regiuni”. Sursa: www.mdrap.ro (31.03.2016), vezi aici mai multe detalii.

[minti_button link=”http://idelis.ro/wp-content/uploads/2016/04/R2D2_Component-2_PNDL-Prioritization-Criteria_RO.doc” size=”medium” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-7″ icon=”fa-chevron-right” appear=”true”]Descarca raport[/minti_button][/minti_iconbox]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-xl” weight=”fontweight-700″ align=”align-left”]Date de identificare[/minti_headline][minti_divider style=”5″ margin=”0 0 0 0″]

[minti_headline type=”h3″ size=”fontsize-xs” align=”align-left”]Idelis Management SRL
CIF: 33806541
J40/13341/2014
Capital Social: 1000 lei
Fax: 0371/60 23 13
E-mail: [email protected][/minti_headline]

Contactează-ne